fixkindlustusmaakler

ÄRIKLIENDI

Tootevastutuskindlustus

Kui toode ei ole ohutu, võib see põhjustada tootjale probleeme.

Suurimaks ebameeldivuseks on kindlasti toote ebapiisavast ohutusest tekkinud isiku- või varakahju.

Vastavalt toote ja teenuse ohutuse seadusele on toode ohutu, „kui see mõistlikel kasutustingimustel, arvestades kasutusiga ning asjakohastel juhtudel kasutuselevõtu-, paigaldus- ja hooldusnõuete järgimist, tagab inimese ohutuse ja tervise kaitse”. Kui toode ei vasta eeltoodud tingimustele, on tootja kohustatud tekkinud kahjud hüvitama ning toote turult eemaldama.