fixkindlustusmaakler

ÄRIKLIENDI

Tööandja vastutuskindlustus

Tööõnnetus on töötaja tervisekahjustus või surmajuhtum, mis leidis aset tööandja antud tööülesannet täites või muul tema loal tehtava töö ajal, tööaja hulka arvataval vaheajal või muul tööandja huvides tegutsemise ajal.

Juriidilisest isikust ja füüsilisest isikust ettevõtja on tööandjana kohustatud tagama tema alluvuses töötavate inimeste ohutuse igas tööga seotud olukorras.

Kui töötajaga juhtub siiski tööõnnetus ja tööandja on selle eest vastutav, on ta kohustatud hüvitama tööõnnetuse tagajärjel tekkinud kahju seadustega ettenähtud ulatuses ja korras.

Tööandja vastutuskindlustusega saab kindlustada kindlustuslepinguga piiritletud ulatuses tööandja vastutust töötajatega toimunud tööõnnetuse korral.

Tööandja vastutuse kindlustamisega hüvitame kokkulepitud ulatuses tööõnnetuse tagajärjel töötajale tekkinud

  • isikukahju – nt mõistlikud ja vajalikud ravikulud (vajaduse korral ka taastusravi), abivahendid (ratastool, kargud, proteesid), sissetuleku vähenemine, matusekulud, ülalpeetava elatise vähenemine
  • asjakahju – teatud summa piires on võimalik eraldi kindlustada varakahju, mille puhul käsitletakse kahjuna tööõnnetuse tagajärjel kannatanu riietele jm tema isiklikele esemetele tekkinud kahjustused
  • kohtu- ja õigusabi kulud kindlustussumma piires.