fixkindlustusmaakler

Kahjukäsitlus

Kahjukäsitluse kontakttelefon:
+372 628 1700

Kahjukäsitluse e-post:
kahjud@seesam.ee

Autoabi/ Koduabi 24h:
+372 622 1333
Kutsu Seesami Autoabi siit!

Rahvusvaheline medabi partner OPS 24h:
+372 634 7363

Luminori krediitkaardi kindlustuse kahjukäsitluse ja medabi partner OPS:
+372 634 7393

 • Täidan kahjuavalduse 

  Remondiettevõtted

  Helista meile 611 6112

  Kahjust teatamiseks täida kahjuavaldus veebis. Gjensidige kontoris kahjuavaldusi täita ei saa.

  Sõidukiga juhtunud kahju korral pöördu otse meie koostööpartnerist remondiettevõtte poole, kes aitab kahjustuste hindamisel ja dokumentide täitmisel.

  Meie 24h abiteenuste telefonid vastavad sulle eesti keeles, kui vajad abi Eestis või välismaal.

Kuidas toimida kahjujuhtumi korral?

 • Kahju tekkimisel võta tarvitusele abinõud kahju edasise kasvu vältimiseks ja üldise ohutuse tagamiseks.
 • Teata juhtunust politseile.
 • Teata kindlustusandjale tekkinud kahjust esimesel võimalusel, anna omapoolne hinnang tekkinud kahju suuruse ja asjaolude kohta ning lepi kokku edasine tegevus kahju käsitlemisel.
 • Püüa säilitada kahjustunud vara kahjujärgses seisundis kuni kindlustusandjapoolse ülevaatuseni ja taga eksperdile võimalus kahju hindamiseks.


Liikluskindlustuse korral:

 • Kui liiklusõnnetuse tagajärjel on inimesed viga saanud, siis andke kannatanuile esmaabi või kutsuge kohale kiirabi.
 • Kui liiklusõnnetuses osalenud pooled ei jõua süülisuses kokkuleppele, tuleb kohale kutsuda politsei.
 • Kindlasti tuleb liiklusõnnetus dokumenteerida – selleks täitke vastav blankett (teade liiklusõnnetusest). Kontrollige, et kahju põhjustanud isik kinnitaks oma allkirjaga vastutust kahju tekitamise eest. Pange kirja ka see, kui õnnetuses osalenud juhil ei ole ette näidata kindlustuspoliisi.
 • Liikluskahjust teatamiseks pöörduge esimesel võimalusel liikluskahju eest vastutava isiku kindlustusseltsi või Liikluskindlustuse Fondi.


Varakindlustuse korral:

 • Tehke kõik, et tekkinud kahju ei suureneks.
 • Teatage juhtunust pädevale ametkonnale – politseile, tuletõrjele vms.
 • Teatage juhtunust kindlustuse esindusele esimesel võimalusel.
 • Esitage kindlustusseltsile kirjalik hüvitistaotlus, mis annab aluse kahju käsitlemiseks ja hüvitamiseks.


Reisikindlustuse korral:

 • Pöörduge lähima arsti poole abi saamiseks.
 • Kui on vaja, võtke ise või paluge arstil võtta ühendust kahjulahendamiskeskusega poliisil toodud telefonil. Teatage oma nimi, asukoht, kontakttelefon ja poliisi number ning selgitage pöördumise põhjus.
 • Reisitõrkekindlustusjuhtumi korral võtke kohe ühendust reisikonsultandi/transpordifirma/hotelliga reisi muutmiseks. Seejärel võtke ühendust kindlustusega.
 • Pagasikindlustusjuhtumi korral teatage sellest viivitamatult Teid teenindanud firma esindajale või politseile, seejärel võtke ühendust kindlustusega.
 • Esimesel võimalusel täitke hüvitistaotlus ja toimetage see koos originaaldokumentidega, mis tõendavad kindlustusjuhtumi toimumist, lähimasse kindlustuse kontorisse.

Kahju hüvitamise kohustus on kindlustuslepingus või õigusaktides (kohustuslik kindlustus) nimetatud kindlustusandjal. Kindlustusjuhtumi toimumisel hüvitab kindlustusandja tekkinud kahju lähtudes alljärgnevatest õigusaktidest ning kindlustuslepingu dokumentidest:

1) vabatahtliku kindlustuse korral vastavalt kindlustuslepingule, sh kindlustuslepingu üld- ja eritingimustele;

2) kohustusliku kindlustuse korral vastavalt kohustuslikku kindlustusliiki reguleerivatele õigusaktidele ja lepingutingimustele, kohustusliku liikluskindlustuse korral vastavalt liikluskindlustuse seadusele;

3) kindlustuslepinguga kokku leppimata osas vastavalt võlaõigusseadusele ning teistele õigusaktidele. Kahju hüvitamise põhimõtted on sätestatud võlaõigusseaduse §-des 448-450, 475-477, 491.

Kindlustusvaidluste kohtuvälise lahendamise võimalused

Kindlustusvõtja võib kindlustuslepingust tulenevad nõuded kindlustusandja vastu esitada:

1) kohustusliku liikluskindlustuse kindlustuslepingust tuleneva vaidluse lahendamiseks Eesti Liikluskindlustuse Fondi juures tegutseva lepitusorganile (www.lkf.ee);

2) muu kindlustuslepingust tuleneva vaidluse lahendamiseks Eesti Kindlustusseltside Liidu juures tegutseva lepitusorganile (www.eksl.ee);

 3) kindlustuslepingust tuleneva vaidluse lahendamiseks või rahulolematuse korral kindlustusandja tegevusega Tarbijakaitseameti tarbijakaebuste komisjonile (www.tarbijakaitseamet.ee),

4) rahulolematuse korral kindlustusandja tegevusega Finantsinspektsioonile (www.fi.ee).

 

Kohtualluvus

Kindlustusvõtja võib kindlustuslepingust tulenevad nõuded kindlustusandja vastu esitada kindlustuslepingus kokkulepitud kohtule, kokkuleppe puudumisel ühele alljärgnevatest kohtutest:

1) kindlustusandja asukohajärgsele maakohtule;

2) välisriigi kindlustusandja Eestis asuva filiaali asukoha järgsele maakohtule;

3) kindlustusjuhtumi toimumise koha järgsele maakohtule;

4) muudele tsiviilkohtumenetluse seadustikus ettenähtud kohtutele;

Kaebus kindlustusmaakleri tegevuse kohta

Fixl Kindlustusmaakler OÜ klient võib maaklerilepingust tulenevad nõuded kindlustusmaakleri vastu esitada:

1) kindlustusmaaklerile endale (vaidlus lahendatakse vastavalt Fix Kindlustusmaakler OÜ kliendikaebuste lahendamise korrale, mis on avaldatud kindlustusmaakleri veebilehel www.fixkindlustus.ee);